گاهی به ادا گاهی به اصول ، گاهی به خدا گاهی به رسول

   معنی:

    کسی که بی عقیده است و بنا بر مصلحت رنگ عوض می کند و خود را با تغییر موقعیت و با هر عقیده ای هماهنگ و همسو می کند