چشم زدن

   معنی:

    نظر زدن،وقتی کسی یا چیزی با دیدن و تعریف کسی بیمار یا خراب یا دچار خطر و ضرر شود