انتظار بدتر از مرگ است

   معنی:

    اشاره به شدت اضطراب و تب و تاب انتظار که از مرگ هم غیر قابل تحمل تر میباشد