حسنی به مکتب نمی رفت وقتی می رفت جمعه می رفت

   معنی:

    کنایه از وقت شناسی و انجام کار بی موقع.