جسته گریخته

   معنی:

    حرف و موضوعی که کم بیش و پراکنده و ناقص گفته و شنیده شود .