صدا از دیوار دربیاد از فلانی در نمی یاد

   معنی:

    کم حرف و بی صدا ، در بعضی مواقع سکوت از روی ترس ( یا تعجب و یا شنیدن حرف حق و درست نیز گفته می شود ) .