سرش بره قولش نمیره

   معنی:

    آدم بسیار خوش قول و مورد اطمینان