انداختن و در رفتن

   معنی:

    سر کسی کلاه گذاشتن و جنس نا مرغوب به او فروختن و از دسترس دور شدن.