کبوتر با کبوتر،باز با باز

   معنی:

    هرکس باید با هم شأن و هم زبان و هم رده خود معاشرت،وصلت یا معامله کند