بخور و بخواب کارمه،الله نگهدارمه

   معنی:

    از زبان تنبل و مفت خور و بیکاره