بادمجان بم ( بد ) آفت ندارد

   معنی:

    کسی که هیچ عارضه و ناراحتی او را از پا نیفکند و بر او اثر نکند . کنایه از افراد و اشیاء مقاوم و جان سخت .