دوره وانفسا

   معنی:

    دوره یا زمانه ای که هر کس«وای بر من» میگوید و به فکر نجات خویش از گرفتاری و مهلکه است