پایان شب سیه سپید است

   معنی:

    نباید نا امید شد زیرا بالاخره پس از هر رنج و سختی خوشی و راحتی است