چیزی که عوض داره گله نداره

   معنی:

    نباید از مقابله به مثل ناراحت شد