حاشا و کلا

   معنی:

    اصرار و لجاجت ، یکدندگی و پافشاری روی حرف خود