مگسی شدن

   معنی:

    بد اخلاق و عصبانی شدن،سماجت و بدخلقی برای کسی به کرسی نشاندن حرف(نظر به سماجت و آزار دهندگی مگس)