چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی

   معنی:

    نتیجه کار نسنجیده و تحقیق نشده ، پشیمانی و زیان است .