قربون بند کیفتم ، تا پول داری رفیقتم

   معنی:

    دوستی های مادی ، کسانی که به خاطر پول و مادیات با کسی دوستی می ورزند .