مته به خشخاش گذاشتن

   معنی:

    دقت و وسواس و سختگیری بی مورد و بیش از حد در انجام کاری