آه از نهاد برآمدن

   معنی:

    سخت ضربه خوردن و به جلز و ولز افتادن چه از لحاظ جسمی(مثل زمین خوردن) و چه روحی(مثل شنیدن خبر ناگوار)