گردنم از مو باریکتر

   معنی:

    در مقابل حرف حق و سخن به جا تسلیم هستم و آن را می پذیرم.