زن کبابه خواهر زن نان زیر کباب

   معنی:

    اشاره به دلچسب تر بودن خواهر زن در برابر زن