بخشش از بزرگتر است

   معنی:

    همیشه گذشت و بخشش از کسی است که بزرگتر(از لحاظ سنی) و یا بزرگوارتر است