نان به هم قرض دادن

   معنی:

    دونفر که به خاطر عمل متقابل و با چشم داشت تلافی به یکدیگر خدمت کرده و به نفع هم کار کنند.