آنقدر سمن هست که یاسمن توش گمه

   معنی:

    تعداد افراد یا چیزهای خاص و مورد توجه آنقدر زیاد است که دیگران به حساب نمی آیند