مرد باید دست به پشتش بزنی خاک بلند بشه

   معنی:

    مرد باید اهل کار و تلاش باشد