دندان گرد

   معنی:

    طمع کار برای هر چیزی که منفعت داشته باشد