جو بده منزل عوض کن

   معنی:

    امر به آماده شدن برای رفتن و جا عوض کردن و مرخص شدن از جایی