ز تعارف کم کن و بر مبلغ افزا

   معنی:

    به کسی می گویند که با تعارفات بیهوده مرتب حاشیه می رود و اصل مطلب را بیان نمی کند .