طاقچه بالا گذاشتن

   معنی:

    ناز کردن همراه با قهر به منظور بیشتر منت کشیدن طرف مقابل.