هنوز دهنش بوی شیر میده

   معنی:

    هنوز بچه و خام و بی تجربه است،اشاره به کسی که برای انجام کاری هنوز آمادگی و شرایط لازم را نداشته و انجام آن برایش زود باشد