سری که درد نمی کنه دستمال نمی بندند

   معنی:

    بیهوده و بی مورد نباید خود را به دردسر انداخت و مشکل و نگرانی بوجود آورد