از پی هر گریه آخر خنده ایست

   معنی:

    بعد از هر غم و سختی انشاءالله خوشی و آسایشی است.اشاره به آیه انّ مع العسر یسری.پایان غم و غصه خوشی و آسایش است