از ما گفتن از شما نشنیدن

   معنی:

    آنچه را لازم بود و وظیفه داشتیم بگوییم گفتیم دیگر خودتان میدانید که بپذیرید یا نپذیرید.اتمام حجت کردن