حرف دهنت را بفهم

   معنی:

    به کسی که به هنگام صحبت به دلیلی از ادب خارج شده و حرف نامربوطی زده و به مخاطب توهین کند .