زن راضی مرد راضی گور پدر قاضی

   معنی:

    هنگامی که کسی در کار دو نفر دخالت و یا قضاوت کند،اما خود طرفین با هم کنار آمده باشند و از زندگی یا معامله با یکدیگر راضی باشند