به پنبه سر بریدن

   معنی:

    با نرمش و زیرکی به کسی صدمه زدن ، دشمنی و خصومت پنهان از طریق دوستی