خلایق هرچه لایق

   معنی:

    هرکس همانقدر و هرگونه که لیاقت و شایستگی دارد نصیبش می شود .