من میگم نره،اون میگه بدوش

   معنی:

    هنگامی که عدم امکان انجام کاری را با دلیل و منطق به کسی بگویند و او باز هم به دلیل نفهمی یا زورگویی خواسته خود را تکرار کند