ماست مالی کردن

   معنی:

    پوشاندن و اصلاح ظاهری و بی فایده عیب و خرابکاری .