پیه اش به تنت خورده

   معنی:

    گیر فلان کس یا فلان چیز یا فلان کار افتادن و ضرر و صدمه اش به دیگران رسیدن