یکی یک دونه خل و دیوونه

   معنی:

    بعضی ها معتقدند تک فرزندها به دلیل لوس و از خود راضی بودن عقل و رفتار چندان منطقی و درست و حسابی و قابل قبولی ندارند