فیل هوا کردن

   معنی:

    کار بزرگ و سخت و غیرممکن