میوه اش به هنده

   معنی:

    انگار نوبرش را آورده