تو شیشه اش بکنی نم خودش را پس میدهد

   معنی:

    بیشتر منظور زن بی عفت است که محدودیت و سختگیری در موردش فایده ای ندارد