کور از خدا چی میخواد؟ دو چشم بینا

   معنی:

    در پاسخ به پیشنهاد مطلوب و مورد نیاز یا هنگام پیش آمدن شرایط و موقعیت مناسب و دلخواه میگویند