دست شکسته دنبال کار میرود اما دل شکسته نمیرود

   معنی:

    در واقع روحیه و عشق و علاقه موجب انجام پیشبرد کارهاست نه زحمت و تلاش ظاهری.اهمیت روحیه و علاقه به کار در مقابل تلاش جسمی