صد تا چاقو بسازه یکیش دسته نداره

   معنی:

    وصف دروغگو و پشت هم انداز .