وصله ناجور

   معنی:

    دو طرف که از هیچ نظر با یکدیگر سنخیت نداشته و جور درنیاید .