دختر پزون

   معنی:

    به غذایی که دختر دم بخت پخته باشد و بخواهند تعریف مضاعف کنند ، می گویند